Licznik

46915
Dzisiaj16
Wczoraj34
Ostatni tydzień50
Ostatni miesiąc50
Od początku46915
Przeglądających 5

Logowanie

INFORMACJA Z MPO Kraków

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Spółka z o.o.

ul.Nowohucka 1

31-580Krak6w

Konto:73124047221111000048515630

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

Kapitalzakladowy:3700 OOO,OOzl

KRS nr0000189262 NIP:675-00()..S5-47


Biuro Zarządu tel.(12)6462202 fax (12) 646 23 50

Biuro Obsługi Klienta

tel.(12)6462222 fax(12)6462352


www.mpo.krakow.pl

 

 

 Kraków, 22 lutego 2013 roku

 

 

 

 

 

 

 

SzanowniPaństwo

KlienciMiejskiegoPrzedsiębiorstwaOczyszczania

Spółka z o.o Krakowie

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie   uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie 1 lipca 2013 roku nowych regulacji prawnych, zawartych w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami), a w szczególnci jej nowego art. 6c ust. 1, od w/w daty to poszczególne gminy­ na terenie których nasza Spółka wykonuje na Państwa zlecenie usługę odbioru odpadów komunalnych będą organizowały odbiór odpadów z Państwa nieruchomości.

 

 Ustawodawca nie uwzględnił w znowelizowanych przepisach ustawy zapisu, który postanawiałby, ze uprzednio zawarte (do dnia 30 czerwca 2013 roku) umowy o odbiór odpadów komunalnych z datą wejścia w życie nowych przepisów ,automatycznie" (tj. z mocy samego prawa) przestaną obowiązywać (wygasną). Z formalnoprawnego punktu widzenia umowy te wymagają zatem wypowiedzenia.

 

 Klienci zainteresowani formalnym potwierdzeniem rozwiązania zawartej z nami umowy mają możliwość złożenia i doręczenia Spółce, do dnia 1 lipca 2013 roku pisemnego oświadczenia woli, o rozwiązaniu zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Jednocześnie zapewniamy, ze od dnia 1 lipca 2013 roku nasza Spółka nie dzie odbierać odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z którymi miała zawarte umowy.

 

 Równi przy braku sformalizowanego wypowiedzenia zawartej ze Spółką MPO umowy na odbiór odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości - dojdzie w drodze czynności dorozumianych ( trwałego zaprzestania świadczenia usługi i płacenia wynagrodzenia za jej wykonywanie) do wygaśnięcia umów, wskutek odstąpienia przez obydwie strony umowy.

 

 Odpady komunalne od byłych zleceniodawców Spółki, odbierać będą od dnia 1 lipca 2013 roku przedsiębiorcy, z którymi gminy, w których znajdują się poszczególne   nieruchomości zawrą umowy o świadczenie tego typu usług na ich terenie.

 

 

 

 

 

Najczęściej oglądane

Ostatnio dodane